Производство на пелети

Производство на пелети е един от сложните и рисковани за предприемане бизнеси в България. Причините са много, но те варират от намирането на подходящо място – в близост до суровина. Не маловажно е осигуряването на подходяща инфраструктура, както и избор на правилните машини. Основен фактор за успех на този бизнес обаче остава осигуряването на  финансиране за реализация на проектите.

Суровинна обезпеченост

Един от най-важните елементи е избора на правилна локация за реализация на проекта. От една страна програмите имат изискване за покриване на определени територии, а от друга инвеститора трябва да се съобрази с възможността за достъп до суровина. Не трябва да се подценява факта какви пелети ще се произвеждат – от широколистна или иглолистна дървесина? Кои пелети са по-добри и за кои има по-голямо търсене на пазара.

Избор на машини

Един от рисковите фактори при реализацията на подобен тип проекти през изминалия програмен период 2007-2013, беше неосведомеността и липсата на информация. Тогава се реализираха огромен брой проекти с китайски линии за пелети. Повечето от тези фирми фалираха няколко години по-късно, просто защото не успяха задвижат производствата си. За радост вече има много информация, както и утвърдени доставчици и производители на машини, които имат опит и могат да покажат успешни референтни проекти.

Финансиране производство на пелети

За съжаление мярка 6.4 не дава възможност да се получи финансиране за изграждане на производство на пелети, но разбира се светлина в тунела има. Мярката, която финансира тази дейност, се казва мярка 8.6 от ПРСР – инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. По самата мярка може да бъде кандидатствано за редица разходи, като по-долу посочваме някой от тях:

  • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
  • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
  • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Маркетинг

Не на последно място, много важна част от успеха на всеки бизнес, така и в производството на пелети е много важно да се направи точният маркетингов микс. Важно е да се създаде продукт, който е позициониран правилно от гледна точка на качество/цена. Хората вече са все по-осведомени и търсят информация за различните марки и производители на пелети. Все по-често платформи като PoToplo.eu дават възможност на потребителите да оставят обратна оценка и по този начин възможностите за нелоялни търговски практики от страна на производители и търговци намаляват.