Изграждане на частна детска градина или ясла по мярка 6.4

Идея с много висок шанс за получаване на финансова помощ по 6.4

През настоящата календарна година, мярка 6.4 от ПРСР ще финансира проекти за изграждане на нови или ремонтиране на съществуващи частни детски градини или ясли. Към всеки един проект по процедурата, могат да се включат и разходи за закупуване на оборудването и обзавеждането, необходими за нормалното функциониране на обекта. Основното условие за допустимост на инвестицията, е тя да се извършва на територията на селски район.

За кого е подходяща идеята?

От една страна, идеята е подходяща за кандидати, които понастоящем са собственици/управители на частна детска градина или ясла, които получават възможност за ремонтиране и модернизиране на своите обекти.

От друга страна, идеята е подходяща и за останалите предприемчиви личности, търсещи възможности за нови бизнес начинания.

Какво може да се закупи по проекта по мярка 6.4?

По проекта може да се построи или закупи нова сграда и/или да се извършат строително монтажни дейности на съществуваща такава. Може да се закупи и цялото оборудване и обзавеждане, както и транспортни средства за превоз на децата, нематериални активи (например софуер). Допустими за подпомагане са и разходи за хонорари на консултанти, инженери, архитекти и пр.

Ключовото в случая е, че посредством мярка 6.4 можеш да осъществиш своята инвестиция, като спестиш до 200 000 евро.

За това как можеш да реализираш твоите мечти