Финансиране за дентален център или мобилен стоматологични кабинет по мярка 6.4

Или идея с висок потенциал за реализиране, посредством мярка 6.4

През 2018 година, мярка 6.4 (част от ПРСР) ще финансира проекти на стоматолози за изграждане на нови или ремонтиране на съществуващи дентални центрове на територията на селски район. Програмата за развитие на селските райони дава възможност на кандидатите да включат в своите проектни предложения разходи за оборудване, обзавеждане и модернизиране на цял стоматологичен кабинет.

За кого е подходяща идеята.

Идеята е подходяща както за тепърва стартиращи своя самостоятелна дейност стоматолози, така и за стоматолози, притежаващи свои собствен кабинет. Всички те имат възможност да закупят, ремонтират и/или модернизират свои кабинети, посредством мярка 6.4. Същественото предимство в случая, е че процедурата предоставя до 200 000 евро безвъзмездно финансиране за този вид проекти.

Какво може да се закупи по проект по мярка 6.4?

По проекта може да се закупи и построи нова сграда и/или да се ремонтира съществуваща такава. Може да се закупи и цялото оборудване, необходимо за функционирането на денталния кабинет, в т.ч. дентални юнити, компресори, автоклави, периферия, стерилизационно оборудване, рентгени и пр. Допустимо е и закупуването на необходимото обзавеждане за лекарските и административните помещения, в т.ч. обзавеждане за стерилизационни, почивни зони, регистратури и пр. Допустими за подпомагане са и разходи за придобиване на нематериални активи, както и разходи за хонорари на консултанти, инженери, архитекти и пр.

В случай, че идеята представлява интерес за теб, сега е точният момент, в който можеш да се възползваш от получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Благодарение на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4, в момента можеш значително лесно да осъществиш своята мечта да притежаваш желания модерен стоматологичен кабинет.

Поръчай консултация и експертите на RISUKU ще обсъдят всеки един детайл от твоя бъдещ проект, как да го реализираш, какво е необходимо, колко време ще отнеме и как точно може да се реализира.

За това как можеш да реализираш твоите мечти