Общи Условия

Общи Условия

I. ОПРЕДEЛЕНИЯ

РИСУКУ –  “РИСУКУ” ЕООД , ЕИК 203142964 адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. „Бяла Акация“ No 2, вх. А, представлявано от управителя Ивайло Христов Янков, наричано за краткост „РИСУКУ”, E-Mail: [email protected]. РИСУКУ е изпълнител на услугата по предоставяне на консултация.

Клиенти – физически и юридически лица, отправящи заявката  да ползват услугата за провеждане на консултация в онлайн формата за поръчване на консултация на сайта . Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да ползват предоставяната услуга.

Услуга- провеждането на консултация,относно възможностите за реализиране, на типов бизнес проект, включително  чрез осигуряване на финансиране от европейски структурни и инвестиционни фондове. Консултацията  се осъществя в офис на РИСУКУ или на кръгла маса в град по избор на клиента. За да се проведе кръгла маса в град, в който РИСУКУ няма офис, е необходимо да се събере група от минимум 5 човека, като всеки трябва да заплати нужната сума за провеждането на консултацията.

Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор между  РИСУКУ и Клиента за извършване на услугата – провеждане на консултация, заявена и заплатена чрез онлайн платформата на  РИСУКУ на територията на България. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите на услугата и посетителите на онлайн платформата . Страни по договора са РИСУКУ, от една страна, и клиента, от друга страна. С поръчката и заплащането на услугата Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн платформата представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

II. ЗАЯВЯВАНЕ (ПОРЪЧВАНЕ) И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Услугата се предоставя от РИСУКУ (изпълнителя) срещу заплащане на възнаграждение, чийто размер е обявен на сайта www.risuku.eu въз основа на подадена от Клиента (възложител) на заявка и се състои от провеждане на лична консултация между Клиента и представител на РИСУКУ, в предварително уговорени час и място. По време на консултацията, на клиента се предоставя информация за техническите, икономическите и финансовите условия за реализиране на  инвестиционното му намерение и възможностите за неговото реализиране, чрез изпълнение на проект финансиран със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Извършването на заявката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на РИСУКУ, които сам е прочел и одобрил, както и с теглене на цената на  услугата от картата на Клиента.

С изпращането на заявката  Клиентът разрешава на  РИСУКУ да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената заявка.

РИСУКУ не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, вкл.данни за контакт, вследствие на което е невъзможно осъществяването на връзка с Клиента, за потвърждаване на заявката същата се счита за невалидна и за РИСУКУ  не възниква задължение за нейното изпълнение.

Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн платформата и данните, предоставени по телефона на РИСУКУ. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.

Услугата се предоставя след предварително уговаряне на удобно и за двете страни време. Срокът за провеждане на консултацията е 14 дневен от установяване, че е направено плащане на пълния размер на дължимото от Клиента възнаграждение.  Консултацията се осъществява в офис на РИСУКУ, освен ако не е уговорено друго.

Ако срокът за провеждане на консултацията или конкретно уговорения час не  могат да бъдет спазен, страната изпаднала в невъзможност отправя предупреждение до другата поне 2 часа по-рано, като ако изправната страна е съгласна консултацията  може да бъде проведена в друг ден, като в този случай неизправната страна не дължи  обезщетение.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената на услугата предоставяна от РИСУКУ на територията на Република България, се заплаща в лева или в криптовалути, като стойността се определена по дневния курс за съответната валута.

Цената на услугата се обявява на сайта на РИСУКУ, като се дължи актуалната цена към датата на поръчката.  С поръчката на услугата Клиентът се задължава да заплати цената й. Със заявката (поръчката) Клиентът дава съгласието си цената на услугата да бъде изтеглена от картата на Клиента незабавно след поръчката.

За цената на услугата РИСУКУ издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. РИСУКУ   предава на Клиента фактурата за цената на услугата  при предоставянето на услугата.

Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че  РИСУКУ да получи пълният размер на цената на поръчаната услуга.

Заплащането на услугата се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти:VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic; по банков път чрез платежно нареждане или чрез системата на  Easy Pay.

С извършване на поръчката Клиентът се съгласява сумите за цената на услугата, доставката и всички банкови такси и други разходи във връзка с плащането да бъдат изтеглени автоматично от неговата карта.

Клиентът следва да извърши плащане с карта, която позволява извършването на съответната транзакция по плащане, има съответните регистрации за участие в схеми за онлайн автентикации и др.

При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва данните за картата, включително номер, дата на валидност, код за сигурност, име на картодържателя и адрес, данни за автентикация, както и други данни, които онлайн платформата изисква от Клиента.

Плащането се извършва веднага, но не по-късно от 30 дни. Плащането трябва да е извършено преди предоставяне на услугата. РИСУКУ има право да откаже провеждането на консултация, ако цената не е заплатена.

При избор на метод на плащане с карта:

Отваря се платежна страница на мултибанкова платформа, предоставяща възможност за получаване на онлайн плащания в различни валути, където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име).

Обработването на плащанията се извършва от  „MY POS EUROPE” LTD със седалище и адрес на управление: Канада скуеър 25, кенъри уорф, Лондон, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, действащо в качеството си на агент на определената финансова институция „Ийкарт” АД, лицензирано като дружество за електронни пари.

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified  by VISA или Master Card  Secure Code се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

При плащане по банков път – цената се заплаща по банкова сметка с титуляр РИСУКУ, банковите такси са за сметка на наредителя. Превода се извършва по следната сметка:

 • Сметка/IBAN: BG67UNCR70001523210428
 • Банков код/BIC: UNCRBGSF
 • Титуляр: „РИСУКУ“ ЕООД
 • Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

РИСУКУ полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронната си платформа. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified  by VISAи Master Card  Secure Code,  в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

РИСУКУ е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. РИСУКУ ще положи грижа за запазване на личните данни на клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на РИСУКУ или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С предоставянето на лични данни на РИСУКУ, както и с извършването на поръчка клиентът потвърждава, че е предоставил личните данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от РИСУКУ.

При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни,  РИСУКУ не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.

РИСУКУ има право да изпращат на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложат реклами и информация на свои стоки и услуги.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Клиентът разбира и се съгласява, че РИСУКУ има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

РИСУКУ има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн платформата, да забрани използването на онлайн платформата от Клиента, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

Клиентът разбира и се съгласява, че РИСУКУ има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме поръчани от РИСУКУ услуги, като в този случай РИСУКУ не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

РИСУКУ няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети РИСУКУ за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на клиента.

Във всички случаи отговорността на  РИСУКУ към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадената услуга, ако законът допуска ограничение на отговорността.

РИСУКУ не гарантира, че достъпът до онлайн платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на РИСУКУ

РИСУКУ не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за услугата, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

РИСУКУ  има право да откажат предоставянето на поръчана услуга, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай РИСУКУ не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на онлайнплатгормата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на РИСУКУ и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на РИСУКУ и на императивните разпоредби на българското законодателство.

Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.

Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн  платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на  РИСУКУ.

В случай на неизпълнение на горните условия,  РИСУКУ има право незабавно да прекрати ползването на онлайн платформата от клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.

Търговските марки RISUKU и  Kirka и домейните с това наименование са собственост на РИСУКУ. Използването на тези търговски марки, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от  РИСУКУ е забранено и се наказва според закона.

Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на  РИСУКУ  са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение РИСУКУ има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

РИСУКУ има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги. РИСУКУ има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи  РИСУКУ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

VIII. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие  РИСУКУ да ползват всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.

Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава  РИСУКУ да осъществят контакт с клиента.

IX. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 • името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на РИСУКУ;
 • същността и всички характеристики на услугите, предоставяни от  РИСУКУ
 • крайната цена услугата
 • информация за контакт със РИСУКУ включително по телефон и електронна поща;
 • техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 • техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 • Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на услугата.

X. УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн платформата и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Всички посетители на онлайн платформата се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на РИСУКУ, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на РИСУКУ, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за  РИСУКУ или за трето лице.

XII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

РИСУКУ не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форсмажор.

РИСУКУ не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

РИСУКУ си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн платформата.

Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия.

Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече изпълнение или поръчани услуги.

РИСУКУ не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от  РИСУКУ

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените  в  настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.